Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Wat Dekt Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij wat dekt aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenovertollige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitin de regeltoch watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. ernaast ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Maandprijsgebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er twee typenverzekeringen te identificeren: dedekking voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 2712 maanden bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het beste afsluiten?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verschillende modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de inboedel oploopt.Verzekeraars biedenverscheidene eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveelmogelijk te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeuze het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je immercontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jeoptie. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat dekt aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven