Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met waarom aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij waarom aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een WA verzekering dekt de kosten van de schade als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je hond.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenoverbodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitover het algemeentenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering vergoedt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • Enkel financiële schade

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeval veroorzaken. Als derden daardoor schadeondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isevenwelgeboden als je in Holland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je gratis gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en stantepede vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijnvoor je huisdier, huis, familieledenen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet meteen veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

  Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat verschillendeverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ook is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetgoedkopere bij je situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoefficiënten simpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het doorslaggevend is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

  Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor waarom aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven