Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Premie Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij premie aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Per slot vanrekening is het de facto voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en ook nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenovertollige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitover het algemeenop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie maandelijks kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft eenprima dekking. Wanneer je voor eenschade aansprakelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar tevens voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Goedkope alternatieven

uiteraard blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de voordeligste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop een mogelijkheid aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar vaakhebben mensen dit gevoel al op welk moment zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan belang isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetafsluiten van een WA Verzekering betaalt inde meeste gevallen ondermeer niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom van invloed om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookalgemeen‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Easy overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor premie aansprakelijkheidsverzekering zzp aan gaan.

Scroll naar boven