verzekeringen vergelijken

Goedkope Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij goedkope aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een losliggend touw in je woonkameren zijn sleutelbeen breekt. De AVP betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
  • De WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ruwweg 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus diverseoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan? Dan zijnde kosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de maandprijsis gebonden aan van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het gedekt bedrag. Dat spreekt zekervoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere kostendan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel teallen tijde goed de bescherming en de voorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets ondoordachtsof kan een ongeluk veroorzaken. Als andere mensen hierdoor schadelijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isnochtansgeboden als je in onsland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je gratis gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis relatief laag. Veelvoorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je ongewild hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en meteen afsluiten met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je hond, woonhuis, familieen natuurlijk jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlegevaar van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet acuut veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per jaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetbeste bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zosimpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in onsland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkope aansprakelijkheidsverzekering zzp aan gaan.

Scroll naar boven