Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voorafgaand je begint met goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er één gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de schade als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het eigenlijk voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde gebreken al snel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er 2 soortenpolissen te benoemen: dedekking voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromook anders uitvallen bij verschillendeverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenschadeclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalgemenemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven