Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Dekking Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij dekking aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keperbeschouwd is het inprincipe voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitin de regeluiteindelijk watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtperikel en gebrekenbij riskante sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een WAverzekering kost een aantal euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bent u verzekerd op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het slim eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetrisico dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Efficiënt overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor dekking aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven