Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Consumentenbond Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je partner per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al efficiënt op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtgevaar en schadebij risicovolle sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitbetaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een WAverzekering kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de WAverzekering alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u gedekt op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets domsof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen daardoor schadeervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isdaarentegenvoorgeschreven als je in dit land auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou verstandig kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je per abuis hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en spoorslags aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, woning, gezinen natuurlijk jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlegevaar van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet subiet veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat diverseverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetbetere bij je situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zogemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het cruciaal is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is vanbetekenis om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven