Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je familie per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietgeboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat houdtin dat jij opdraait voor deschadeaan spullen, maar ook voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een losliggend touw in jouw huisen zijn enkel breekt. Een AVP vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder andere je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenkeus voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietvergoed
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • schade aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • gebreken veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets domsof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isniettemingeboden als je in onsland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en ogenblikkelijk aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, woonhuis, familieledenen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet onmiddellijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat diverseverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetbetere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zoeenvoudig geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel consumenten in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het vanbelang is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is vanbetekenis om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven