aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Andermanseigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • De WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de premie daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensgedekt van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenschadeclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgebruikelijkemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp afsluiten.

Scroll naar boven