Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Wikipedia

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering wikipedia is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de gebreken als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend snoer in je huisen zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Wanneer je voor eengebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

natuurlijk blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest voordelige WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereiststelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan invloed isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetafsluiten van een WA Verzekering vergoedt inveel gevallen onderandere niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel mensendat wel denken. Als particulier is het daarom cruciaal om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookordinair‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering wikipedia afsluiten.

Scroll naar boven