aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Waarom

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering waarom, en voordat je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering waarom is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwzoon ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat de verzekeringnemer opdraait voor demateriële gebreken, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitin de regeltenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat vergoedt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De WAverzekering binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Wanneer je voor eengebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekengedurende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets vernielen, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar soms wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms ook totgebreken. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering waarom vinden.

Scroll naar boven