Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo handig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de goederen van andere mensen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in je huisen zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenmogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind jouw duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorschade die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachtsof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor schadelijden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isdochgeboden als je in dit land auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou van toepassing kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt gebreken die je onopzettelijk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en spoorslags vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je hond, woonhuis, familieen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die met name te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Ook is het ook goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zoeasy geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het vanbelang is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden aan gaan.

Scroll naar boven