Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Uitleg

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering uitleg is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het welbeschouwd voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend snoer in jouw kameren zijn arm breekt. De WAverzekering dekt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptschade toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ernaast ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij verschillendeverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestdoorsneemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering uitleg afsluiten.

Scroll naar boven