Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering Ondernemer

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering ondernemer is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren voorgebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderen of de spullen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend snoer in je schuuren zijn been breekt. De AVP vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder andere je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtdreiging en gebrekenbij gevaarlijke sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd wanneer uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden van depolis die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendepunten kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ondernemer afsluiten.

Scroll naar boven