Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Nodig

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering nodig is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP dekt de schade als jij of je familielid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietextra gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenovertollige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitover het algemeentenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van uw gezinssamenstelling. In de basis zijn er twee soortenverzekeringen te identificeren: dedekking voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 2712 maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachtsof kan een ongeval veroorzaken. Als derden hierdoor schadeervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isniettemingeboden als je in Holland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken die je perongeluk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onverwijld vinden met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-verantwoordelijk zijnvoor je huisdier, huis, familieen allicht jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt overhet algemeen afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet meteen veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

Wanneer u verscheideneverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ernaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Tevens assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetgoedkopere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zosnelen simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het vanbelang is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is vanbetekenis om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering nodig vinden.

Scroll naar boven