Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Kosten Per Maand

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je vrouw per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Per slot vanrekening is het welbeschouwd voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van personen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend snoer in jouw huisen zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenmogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jepolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner jouw duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen beschermingbieden.

Gebreken door opzet, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder meer alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

Goedkope alternatieven

uiteraard blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest goedkope WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplichtstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar in de regelhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan belang isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetaan gaan van een WA Verzekering vergoedt inde meeste situaties bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klantendat wel denken. Als particulier is het daarom cruciaal om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevenssimpel‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand vinden.

Scroll naar boven