Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Eigen Risico

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering eigen risico is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je familie per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de spullen van personen.Denk aan de laptop van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in jouw kameren zijn been breekt. Een WAverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Dekking AVP

Een AVP dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals letselschade bij derden en gebreken aan materiële zaken
 • schade die per ongeluk toegebracht is
 • schade aangericht door jedochter
 • schade als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Voorwaarden van de verzekeraar

  Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het goedkopere bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendepunten kijken:

  1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
  2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
  3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
  4. Op welke manieren kun je jegebreken melden?
  5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

   Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

   Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering eigen risico aan gaan.

Scroll naar boven