Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering betekenis is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je kind per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Andermanseigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand pervergissing verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade met eigen middelen betalen.Een kleine schade is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde gebreken al in enkele stappen op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtbedreiging en schadebij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitbetaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetnatuurlijk niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering betekenis vinden.

Scroll naar boven