aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Aanvragen

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met aansprakelijkheidsverzekering aanvragen, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering aanvragen is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenonnodige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitwaarschijnlijkop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen nihil hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
 • Een WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Bescherming aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP betaalt over het algemeen:

 • schade waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij derden en schade aan materiële zaken
 • schade die niet metopzet toegebracht is
 • gebreken aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onberadenof kan een tegenslag veroorzaken. Als anderepersonen daardoor schadeondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isevenwelgeboden als je in Nederland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou verstandig kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt gebreken die je onopzettelijk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onmiddellijk aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, huis, familieen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je burenveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet linearecta veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u verscheideneverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per kalenderjaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetvoordeligste bij je gevalpassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zosimpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel mensen in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van invloed is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering aanvragen vinden.

Scroll naar boven